Tietosuojaseloste

MARVEA OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä on Marvea Oy, osoite Suupantie 6 C, 33960 PIRKKALA

Sähköposti: toimisto@marvea.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Marvea Oy

Mira Ylhäinen

Suupantie 6 C, 33960 PIRKKALA
Mira.Ylhainen@marvea.fi

3 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen- kehittämiseen ja hallinnointiin, sopimuksen tai sen edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, tiedusteluihin, tarjouspyyntöjen valmisteluun ja lähettämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, työmaakohteiden tapahtumien viestittämiseen, takuu- ja vuositarkastusten hoitamiseen, ja korjaustietojen hallinnointiin sekä laskutukseen. Lisäksi tietoja käytetään yleisen- ja asukaspalautteen keräämiseen ja asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttamiseen.

Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:

(a) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin;

(b) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen tai sen edeltävien toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena;

(c) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Oikeutettu etu
Rekisterin tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun markkinoida ja tarjota tuotteitaan ja palveluitaan seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

– asiakaspalautteen kerääminen;
– asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvä markkinointi;
– asuntoihin ja muihin tiloihin liittyvien korjaustoimenpiteiden koordinointi ja suorittaminen

4 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyssä lukuunsa toimivia sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään henkilötietoja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän ohjeistusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelystä sovitaan toimeksiantosopimuksissa tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi kyselytutkimusten ja viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottajat, asuntojen takuu- ja vuositarkastuksen toteuttajat.

Lisäksi henkilötietoja käsittelevät kiinteistön- ja asunnonvälittäjät, jotka toimivat rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun, ja joiden kanssa Marvea Oy tekee yhteistyötä asuntokohteiden markkinoimisen, välittämisen ja myynnin yhteydessä.

Henkilötietoja siirretään kyselytutkimusten toteuttajalle, asukasmuutoksia toteuttaville urakoitsijoille, turva-asiakirjoja säilyttäville luottolaitoksille, RS-pankeille ja asuntokohteiden isännöitsijöille.

5 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Marvea Oy säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tai määritetty tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Marvea säilyttää markkinointiviestien lähettämiseksi tarvittavia tietoja lähtökohtaisesti niin pitkään, kuin rekisteröity tilaa uutiskirjettä tai muuta sähköistä suoramarkkinointia. Ostohistoriaa ja hintatietoja säilytetään tunnistettavassa muodossa niin pitkään kuin kunkin kohteen takuuvelvoitteiden tai muiden Marvean sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi on tarpeen.

7 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja sisältäviä manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä rekisterin suojaamiseksi. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

8 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

– tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus;
– tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään; sekä
– saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi.

Lisäksi rekisteröidyllä voi olla oikeus
– vaatia tietojensa poistamista eli tulla unohdetuksi silloin, kun käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai kun käsittely ei ole enää lainmukaista;
– vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun tai liittyy suoramarkkinointiin;
– rajoittaa tietojensa käsittelyä, jos henkilötietoja ei voida enää käsitellä, mutta ne tulee tietyistä syistä säilyttää; sekä
– siirtää tiedot toiseen järjestelmään silloin, kun käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen toimisto@marvea.fi.

Haluatko myydä tonttisi?

Soita meille – Autamme mielellämme.

  • 044 421 0404
Logo

Suupantie 6 C 2, 33960 Pirkkala
+358 50 375 5726
toimisto@marvea.fi