Tietosuojaseloste

MARVEA OY:N JA MARVEA KODIT OY:N TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä on Marvea Oy, Marvea Kodit Oy ja Marvea Kymppikodit Oy, osoite Hatanpään Valtatie 26 33100 TAMPERE

Sähköposti: toimisto@marvea.fi

Marvea Oy, Marvea Kodit Oy ja Marvea Kymppikodit Oy ovat tehneet keskinäisen sopimuksen yhteisistä tietosuojakäytänteistä

2 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen hoitamiseen- kehittämiseen ja hallinnointiin, sopimuksen tai sen edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, tiedusteluihin, tarjouspyyntöjen valmisteluun ja lähettämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, työmaakohteiden tapahtumien viestittämiseen, asuntojen myymiseen ja vuokraamiseen, takuu- ja vuositarkastusten hoitamiseen, ja korjaustietojen hallinnointiin sekä laskutukseen. Lisäksi tietoja käytetään yleisen- ja asukaspalautteen keräämiseen ja asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttamiseen.

Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:

(a) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin;

– sovittaessa sopimuskumppanille on kerrottu tietosuojaselosteeseen/sopimuskumppani on tutustunut tietosuojaselosteeseen

(b) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen tai sen edeltävien toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena;

– asuntoihin ja muihin tiloihin liittyvien korjaustoimenpiteiden koordinointi ja suorittaminen

(c) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Rekisterin tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun markkinoida ja tarjota tuotteitaan ja palveluitaan seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

– asiakaspalautteen kerääminen;
– asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvä markkinointi;

– yhteistyösuhteiden hoitaminen ja aliurakoiden kilpailuttaminen
– kameravalvonta

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja:

Rekisteriin tallennetut tiedot tallennetaan sopimushetkellä tai oikeudetun edun perusteella kerättynä julkisista lähteistä.

  • Asiakkaan/yhteistyökumppanin (yritys tai henkilö) nimi, yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
  • Asiakasnumero ja muut asiakkuuteen liittyvät tunnisteet
  • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden toimittamisesta
  • Maksu- ja laskutustiedot
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Yhteistyökumppanuuteen vaikuttavat tekijät ja tiedot
  • Markkinointiin ja viestintään liittyvät tiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

3 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyssä lukuunsa toimivia sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään henkilötietoja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän ohjeistusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelystä sovitaan toimeksiantosopimuksissa tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi kyselytutkimusten ja viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottajat, asuntojen takuu- ja vuositarkastuksen toteuttajat sekä urakkakilpailutuksen järjestäjät.

Lisäksi henkilötietoja luovutetaan kiinteistönvälittäjille kohteiden markkinoinnin, välittämisen ja myynnin yhteydessä. Henkilötietoja siirretään kyselytutkimusten toteuttajalle, asukasmuutoksia toteuttaville urakoitsijoille, turva-asiakirjoja säilyttäville luottolaitoksille, RS-pankeille ja asuntokohteiden isännöitsijöille.

4 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Jotkin rekisterinpitäjän käyttämät henkilötietojen käsittelijät tai näiden alikäsittelijät ovat sijoittautuneet EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojan tasosta varmistamalla, että Euroopan komissio on antanut kohdemaasta tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen (ns. vastaavuuspäätös), tai esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.

5 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Marvea Oy säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tai määritetty tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Marvea säilyttää markkinointiviestien lähettämiseksi tarvittavia tietoja lähtökohtaisesti niin pitkään, kuin rekisteröity tilaa uutiskirjettä tai muuta sähköistä suoramarkkinointia. Ostohistoriaa ja hintatietoja säilytetään tunnistettavassa muodossa niin pitkään kuin kunkin kohteen takuuvelvoitteiden tai muiden Marvean sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi on tarpeen.

Kun tietoon liittyy kirjanpitolakiin liittyvä lakisääteinen kirjanpitoaika, tietoa säilytetään lakisääteinen aika.

6 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus:

– tietää, että hänen tietojaan käsitellään, sekä oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietoja henkilötietojen käsittelystä;
– saada epätarkat tai virheelliset tiedot oikaistuiksi;
– peruuttaa annettu suostumus; sekä
– tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Lisäksi rekisteröidyllä voi olla oikeus:

– vaatia tietojensa poistamista eli tulla unohdetuksi;
– vastustaa tietojensa käsittelyä, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun;
– rajoittaa tietojensa käsittelyä, jolloin henkilötietoja säilytetään, mutta ei käsitellä muutoin: sekä
– siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen toimisto@marvea.fi.

Haluatko myydä tonttisi?

Soita meille – Autamme mielellämme.

  • 044 421 0404
Logo

Hatanpään valtatie 26, 33100
+358 50 375 5726
toimisto@marvea.fi

Mannerheimintie 109, 00280 Helsinki
+358 50 375 5726
toimisto@marvea.fi